Europees beleid voor hernieuwbare energiebronnen blijft cruciaal

Met het Åland-arrest oordeelde het Europese Hof van Justitie dat bij gebrek aan geharmoniseerde nationale steunregelingen voor hernieuwbare energiebronnen (HEB's) "het in principe mogelijk is dat lidstaten de toegang tot dergelijke regelingen beperken tot de elektriciteitsproductie op hun grondgebied".

Deze uitspraak maakt dus eindelijk een einde aan de onzekerheid over de verenigbaarheid van de richtlijn hernieuwbare energiebronnen met het Europees Verdrag. Door het bestaande regelgevingskader te respecteren, heeft het Hof de coördinatie van het beleid inzake hernieuwbare energiebronnen nu terugverwezen naar de beleidsmakers. Tegelijkertijd merkt EURELECTRIC positief op dat in de uitspraak van vandaag rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van investeerders.

"Wij roepen de Europese Commissie op om de samenwerking tussen de lidstaten verder te ondersteunen. De inspanningen moeten nu worden voortgezet om een Europese aanpak te ontwikkelen voor een kosteneffectieve inzet van duurzame energie door meer gebruik te maken van samenwerkingsmechanismen en een betere marktintegratie in overeenstemming met de richtsnoeren voor staatssteun op het gebied van energie en milieu die vandaag van kracht worden," aldus Hans ten Berge, secretaris-generaal van EURELECTRIC.

EURELECTRIC zal verdere werkzaamheden verrichten met het oog op de ontwikkeling van aanbevelingen voor de herziening van de RES-richtlijn om een duurzame en marktgebaseerde groei van hernieuwbare energie in heel Europa te waarborgen.